میهن

وب

هاست

میهن وب هاست

mwh

mihanwebhost

mihan web host

Mihan Web Host

ميهن وب هاست

ميهن

وب

هاست

mihanwebhost

mihan

web

host

013-3413

جستجوی ساده دامنه


توجه
- دامنه های یک حرفی و دو حرفی قابل ثبت نیستند.
- دامنه های رزرو شده مانند web.co - web.net و ... قابل ثبت نیستند.
- امکان ثبت دامنه های فارسی وجود ندارد

جستجوی ساده دامنه | جستجوی چند دامنه | انتقال دامنه به صورت جمعی

دامین مورد نظرتان را وارد کرده و کلید ,مراجعه , را کلیک کنید تا ببینید آیا آن دامین موجود است یا خیر.

www.


ir com net org biz
info co me club eu
mobi pw cc tv center
zone company city click vip
download   

قیمت دامین

TLD حداقل دوره(سال) ثبت دامنه کد تخفیف قیمت ثبت پس از اعمال کد تخفیف انتقال تمدید کردن
ir 1 6,000 تومان - - 6,000 تومان 6,000 تومان
com 1 37,000 تومان - - 37,000 تومان 37,000 تومان
net 1 47,000 تومان - - 47,000 تومان 47,000 تومان
org 1 46,000 تومان - - 46,000 تومان 46,000 تومان
biz 1 44,000 تومان - - 44,000 تومان 44,000 تومان
info 1 46,000 تومان infopromotion 13,000 تومان 46,000 تومان 46,000 تومان
co 1 115,000 تومان - - 115,000 تومان 115,000 تومان
me 1 86,000 تومان mepromotion 37,000 تومان 86,000 تومان 86,000 تومان
club 1 43,000 تومان clubpromotion 5,000 تومان 43,000 تومان 43,000 تومان
eu 1 39,000 تومان - - 39,000 تومان 39,000 تومان
mobi 1 64,000 تومان mobipromotion 11,000 تومان 64,000 تومان 64,000 تومان
pw 1 32,000 تومان - - 32,000 تومان 32,000 تومان
cc 1 111,000 تومان - - 111,000 تومان 111,000 تومان
tv 1 128,000 تومان - - 128,000 تومان 128,000 تومان
center 1 67,000 تومان - - 67,000 تومان 67,000 تومان
zone 1 101,000 تومان - - 101,000 تومان 101,000 تومان
company 1 67,000 تومان - - 67,000 تومان 67,000 تومان
city 1 67,000 تومان - - 67,000 تومان 67,000 تومان
click 1 39,000 تومان - - 39,000 تومان 39,000 تومان
vip 1 54,000 تومان - - 54,000 تومان 54,000 تومان
download 1 56,000 تومان - - 56,000 تومان 56,000 تومان

کانال تلگرام

حمایت از ماحمایت از ما