میهن

وب

هاست

میهن وب هاست

mwh

mihanwebhost

mihan web host

Mihan Web Host

ميهن وب هاست

ميهن

وب

هاست

mihanwebhost

mihan

web

host

013-3413

آگهی تغییر نام شرکت

به نام خدا
با توجه به وجود تشابه اسمی نام "گسترش ارتباطات زیرساخت" با شرکت "ارتباطات زیرساخت" متعلق به مخابرات ایران، هیئت مدیره شرکت در جلسه اخیر خود، به جهت جلوگیری از بروز هرگونه سؤ برداشت و سؤتفاهم، نسبت به تغییر نام شرکت اتخاذ تصمیم نمودند.
پیرو این صورت جلسه، نام شرکت از "گسترش ارتباطات زیرساخت" به "ارتباطات نت میهن" تغییر یافت.« برگشت

کانال تلگرام

حمایت از ماحمایت از ما